Skydd av personuppgifter

Uppgifter som överförs av dig inom ramen för affärstransaktionen kommer att behandlas och lagras med hjälp av ett EDB-system. Vi behandlar personuppgifter konfidentiellt. I det följande kommer vi att informera dig om vilka personuppgifter (nedan kallade "uppgifter") som samlas in av oss och hur de behandlas eller används.

1. Behandling av personuppgifter.

(1) Personuppgifter (alla uppgifter som kan hänföras till dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende) kommer endast att behandlas av oss inom ramen för gällande dataskyddsbestämmelser.

(2) Ansvarig enligt artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DS-GVO) är Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(3) Om vi använder tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller vill använda dina uppgifter för reklamändamål, kommer vi att informera dig i detalj om respektive processer nedan. I samband med detta anger vi även de definierade kriterierna för lagringstiden.

2. Information om dina rättigheter

(1) Du har lagliga rättigheter gentemot oss med avseende på personuppgifter som rör dig. Vi vill kortfattat presentera dessa rättigheter för dig, varvid eventuella rättsliga begränsningar endast anges ofullständigt:

Rätt till information

Inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna är vi skyldiga att ge dig information om de uppgifter vi har lagrat om dig, dess ursprung, eventuella mottagare av uppgifterna och syftet med databehandlingen.

Rätt till rättelse eller radering

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, om nödvändigt, kompletterar eller raderar uppgifter. För att göra detta, vänligen kontakta oss på den adress som anges ovan.

Rätt att begränsa behandlingen

Inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna kan du kräva att vi begränsar databehandlingen.

Rätt till dataportabilitet

På begäran är vi skyldiga att förse dig eller en tredje part som utsetts av dig med automatiskt behandlade uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format om behandlingen baseras på samtycke eller ett avtal.

Ångerrätt

Vi behandlar många uppgifter baserat på ditt samtycke. I den mån du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. En sådan återkallelse påverkar inte tillåtligheten av behandlingen av dina personuppgifter fram till återkallelsen.

(2) Du har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter. Du kan nå den behöriga dataskyddsmyndigheten på adressen Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow.

3. Rätt att invända mot behandlingen

(1) I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig, i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig, vilket visas av oss i varje enskilt fall i följande beskrivning av funktionerna. Att databehandlingen baseras på en intresseavvägning framgår av det faktum att vi hänvisar till artikel 6.1 1 lit. f DSGVO som rättslig grund för användningen av uppgifterna. När du gör en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av din motiverade invändning kommer vi att granska situationen och antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller visa dig våra tvingande legitima skäl på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

(2) Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål och dataanalys. Du kan informera oss om din invändning mot reklam med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

4. Behandling av enskilda uppgifter

Omfattningen och typen av insamling och användning av dina uppgifter varierar beroende på om du besöker vår webbplats enbart för att hämta information eller använda tjänster som erbjuds av oss:

(1) Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill visa vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6.1 f DS-GVO):

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Typ av webbläsare
 • webbläsarens inställningar
 • Det operativsystem som används och dess gränssnitt
 • laddningstiderna för vår webbplats
 • den sida du senast besökte
 • mängden överförda data och åtkomststatus/HTTP-statuskod (fil överförd, fil inte hittad, etc.).

Dessa uppgifter slås inte samman med andra uppgifter. De raderas efter två månader.

(2) När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär kommer de uppgifter du lämnar (din e-postadress, namn och telefonnummer, om tillämpligt) att lagras av oss för att kunna svara på dina frågor. Vi lagrar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang under en period av sex månader efter den senaste kontakten på grund av eventuella frågor och raderar dem sedan, såvida det inte finns rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna. Databehandlingen är tillåten enligt art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

(3) Inom samma tidsperiod kan vi också kontakta dig via de kommunikationskanaler du har angett för att fråga om hur det går med din förfrågan utan vår inblandning. Den rättsliga grunden för denna användning är artikel 6.1 p. 1 lit. f DSGVO. Syftet är att förbättra våra erbjudanden.

(4) Vi kan också behandla de uppgifter du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare produkter från vår portfölj via post eller e-post. Den rättsliga grunden för denna användning är art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

(5) I händelse av ett uppdrag kan och kommer vi i förekommande fall att uppmana dig att betygsätta oss och våra tjänster på portaler som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. Den rättsliga grunden för denna användning är art. 6 avsn. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Syftet är att förbättra vår marknadsföring. Om du lämnar ett betyg och hur det blir är naturligtvis upp till dig.

(6) På grund av handels- och skatterättsliga krav är vi skyldiga att lagra dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter under en period på tio år. Vi begränsar dock bearbetningen efter ett år, dvs. dina uppgifter används endast för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

5. anlitande av tjänsteleverantörer och överföring till tredje part

För att tillhandahålla denna webbplats och för ovannämnda ändamål kan dina uppgifter vidarebefordras till tjänsteleverantörer som stöder oss och som vi naturligtvis noggrant har valt ut och skriftligen gett i uppdrag. Dessa är:

 • AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy,Luxembourg 1855Luxemburg
 • Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
 • Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA
 • Plausible Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estland
 • Stripe, Inc, 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, Kalifornien, 94080, USA
 • Wildbit Inc, 12 Penns Trail, #521, Newtown, PA 18940, USA

Dessa tjänsteleverantörer är bundna av våra instruktioner och övervakas regelbundet av oss. Databehandlingen baseras på artikel 28 i DSGVO. I den mån vi använder oss av processorer i ett tredje land garanteras skyddet av personuppgifter av EU-standardavtalsklausuler. Mer information hittar du påhttps://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_de.

I övrigt kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras till tredje part om detta uttryckligen anges i denna dataskyddsdeklaration eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.