Allmänna bestämmelser och villkor

§ 1 Leverantör och tillämplighet

(1) Leverantör av tjänsterna och avtalspartner till kunden är Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(2) Dessa allmänna villkor gäller för ingåendet av själva avtalet och för alla framtida avtalsförhållanden mellan Tell IT GmbH och dess kunder. Avvikande eller kompletterande affärsvillkor för kunden motsägs; de gäller endast efter godkännande av Tell IT GmbH.

(3) Avtalsspråket är tyska.

§ 2 Avtalserbjudande och avtalsföremål

(1) Erbjudandet från Tell IT GmbH riktar sig uteslutande till fysiska eller juridiska personer eller partnerskap med juridisk kapacitet som, i enlighet med § 14 i den tyska civillagen (BGB), agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när de ingår den juridiska transaktionen (kund).

(2) Avtalsföremålet härrör från tjänstebeskrivningarna i respektive anbud.

(3) Tell IT GmbH kan också använda tjänster från lämpliga tredje parter för att uppfylla sina avtalsförpliktelser.

3 § Ersättning och betalningsvillkor

(1) Ersättningen ska baseras på de överenskomna priserna.

(2) Om kunden betalar via banköverföring förfaller ersättningen till betalning inom 14 dagar efter mottagandet av fakturan via e-post utan avdrag.

§ 4 Ansvar

(1) I händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet och i avsaknad av en garanterad egenskap, ska Tell IT GmbH vara ansvarig utan begränsning för alla skador som kan hänföras till detta. I händelse av lätt vårdslöshet ska Tell IT GmbH vara ansvarigt utan begränsning i händelse av skada på liv, lem och hälsa. I andra avseenden ska Tell IT GmbH endast vara ansvarigt vid lätt vårdslöshet om en skyldighet bryts, vars uppfyllande är en förutsättning för korrekt genomförande av avtalet, överträdelsen äventyrar uppnåendet av syftet med avtalet och vars efterlevnad kunden regelbundet kan förlita sig på (så kallad kardinal skyldighet). I händelse av brott mot en kardinal skyldighet ska ansvaret begränsas till den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Detta gäller även utebliven vinst och uteblivna besparingar. Ansvar för andra indirekta skador som orsakats av en defekt är uteslutet.

(2) Ansvar för alla andra skador är uteslutet.

(3) Ansvar i enlighet med bestämmelserna i lagen om produktansvar förblir opåverkat.

§ 5 Dataskydd

(1) Tell IT GmbH behandlar kundens personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelserna i DSGVO och den federala dataskyddslagen.

(2) Inom ramen för sina tjänster fungerar Tell IT GmbH som en processor för kunden. Den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter i den mening som avses i artikel 4 nr 7 DSGVO är kunden. Databehandling på uppdrag av kunden ska utföras i enlighet med bestämmelserna i kontraktet enligt artikel 28 DSGVO (GCU).

6 § Ändringar av Allmänna Villkor, Tjänstebeskrivningar och Priser

(1) Om Tell IT GmbH avser att ändra dessa allmänna villkor, tjänstebeskrivningar eller priser, kommer kunden att informeras om detta minst fyra veckor före den avsedda ändringen. Om kunden avvisar ändringarna kommer avtalsförhållandet att fortsätta enligt de tidigare villkoren.

(2) Om fortsättningen endast är möjlig för Tell IT GmbH med oproportionerligt hög ansträngning eller oproportionerligt höga kostnader, har Tell IT GmbH rätt till en särskild uppsägningsrätt med en uppsägningstid på tre månader från det att ändringarna träder i kraft. Detsamma gäller om säkerhetsrelevanta ändringar av tjänsterna eller tvingande lagbestämmelser förhindrar en fortsättning av avtalsförhållandet enligt de tidigare villkoren. Eventuella förskottsbetalningar ska återbetalas på motsvarande sätt på en pro rata-basis. Om kunden inte skriftligen säger upp avtalet inom fyra veckor efter mottagandet av meddelandet om ändring, kommer ändringarna att bli en del av avtalet vid den tidpunkt då de träder i kraft. Tell IT GmbH kommer uttryckligen att uppmärksamma kunden på denna konsekvens i meddelandet om ändring.

§ 7 Avtalstid och uppsägning

Avtal om Tell IT GmbH-produkter ingås på obestämd tid. De kan sägas upp med en månads varsel till slutet av faktureringsperioden.

§ 8 Övrigt

(1) Förbundsrepubliken Tysklands lag ska gälla uteslutande med undantag för FN:s konvention om internationella köp av varor.

(2) Om enskilda klausuler i dessa avtalsvillkor är ogiltiga helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående klausulerna. Parterna förbinder sig att ersätta den ogiltiga klausulen med en annan klausul som så nära som möjligt motsvarar det ekonomiska syftet med den ogiltiga bestämmelsen och som i sig är giltig. Detsamma gäller brister i förhållande till avtalets syfte.

(3) Platsen för fullgörande och exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår till följd av detta avtal är Tell IT GmbH: s säte, förutsatt att kunden är en handlare eller en juridisk person enligt offentlig rätt eller inte har någon allmän jurisdiktion inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium. Tell IT GmbH har också rätt att vidta rättsliga åtgärder på någon annan plats för jurisdiktion som föreskrivs i lag.