Ogólne warunki handlowe

§ 1 Dostawca i zastosowanie

(1) Dostawcą usług i partnerem umownym klienta jest Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(2) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do zawarcia samej umowy oraz do wszystkich przyszłych stosunków umownych pomiędzy Tell IT GmbH a jej klientami. Odmienne lub uzupełniające warunki handlowe klienta są sprzeczne; obowiązują tylko po zatwierdzeniu przez Tell IT GmbH.

(3) Językiem umowy jest język niemiecki.

§ 2 Oferta i przedmiot umowy

(1) Oferta Tell IT GmbH jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych, prawnych lub spółek osobowych posiadających zdolność do czynności prawnych, które zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) działają w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej przy zawieraniu transakcji prawnej (klient).

(2) Przedmiot umowy wynika z opisów usług zawartych w poszczególnych ofertach.

(3) Tell IT GmbH może również korzystać z usług odpowiednich stron trzecich w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych.

§ 3 Wynagrodzenie i warunki płatności

(1) Wynagrodzenie opiera się na uzgodnionych cenach.

(2) Jeśli klient płaci przelewem bankowym, wynagrodzenie jest należne w ciągu 14 dni od otrzymania faktury pocztą elektroniczną bez potrąceń.

§ 4 Odpowiedzialność

(1) W przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa oraz w przypadku braku gwarantowanych cech, Tell IT GmbH ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za wszystkie szkody, które można przypisać. W przypadku lekkiego niedbalstwa Tell IT GmbH ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody na życiu, ciele i zdrowiu. W innych przypadkach Tell IT GmbH ponosi odpowiedzialność w przypadku lekkiego niedbalstwa tylko wtedy, gdy naruszone zostanie zobowiązanie, którego wypełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na którego przestrzeganiu klient może regularnie polegać (tzw. zobowiązanie kardynalne). W przypadku naruszenia zobowiązania kardynalnego odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. Dotyczy to również utraconego zysku i utraconych oszczędności. Odpowiedzialność za inne zdalne szkody następcze spowodowane wadą jest wykluczona.

(2) Odpowiedzialność za wszelkie inne szkody jest wyłączona.

(3) Odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

§ 5 Ochrona danych

(1) Tell IT GmbH przetwarza dane osobowe klienta zgodnie z przepisami o ochronie danych DSGVO i federalną ustawą o ochronie danych.

(2) W ramach swoich usług Tell IT GmbH działa jako podmiot przetwarzający dla klienta. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr 7 DSGVO jest klient. Przetwarzanie danych w imieniu klienta odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy zgodnie z art. 28 DSGVO (GCU).

§ 6 Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych, Opisów Usług i Cenników

(1) Jeśli Tell IT GmbH zamierza zmienić niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, opisy usług lub ceny, klient zostanie o tym poinformowany co najmniej cztery tygodnie przed planowaną zmianą. Jeśli klient odrzuci zmiany, stosunek umowny będzie kontynuowany na poprzednich warunkach.

(2) W przypadku, gdy kontynuacja jest możliwa dla Tell IT GmbH tylko przy nieproporcjonalnie wysokim nakładzie pracy lub nieproporcjonalnie wysokich kosztach, Tell IT GmbH przysługuje szczególne prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia od momentu wejścia zmian w życie. To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy zmiany w usługach mające znaczenie dla bezpieczeństwa lub obowiązkowe przepisy ustawowe uniemożliwiają kontynuację stosunku umownego na poprzednich warunkach. Wszelkie zaliczki zostaną odpowiednio zwrócone proporcjonalnie. Jeśli klient nie złoży pisemnego wypowiedzenia w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie, zmiany stają się częścią umowy z chwilą ich wejścia w życie. Tell IT GmbH wyraźnie zwróci uwagę klienta na tę konsekwencję w powiadomieniu o zmianie.

§ 7 Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

Umowy na produkty Tell IT GmbH zawierane są na czas nieokreślony. Mogą one zostać rozwiązane z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia przed końcem okresu rozliczeniowego.

§ 8 Postanowienia różne

(1) Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie wyłącznie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2) Jeżeli poszczególne klauzule niniejszych warunków umowy są nieważne w całości lub w części, nie ma to wpływu na ważność pozostałych klauzul. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnej klauzuli inną klauzulą, która jest jak najbardziej zbliżona do celu gospodarczego nieważnego postanowienia i sama w sobie jest ważna. To samo dotyczy luk w odniesieniu do celu umowy.

(3) Miejscem wykonania umowy i wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Tell IT GmbH, pod warunkiem, że klient jest handlowcem lub osobą prawną prawa publicznego lub nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Tell IT GmbH jest również uprawniona do podjęcia działań prawnych w każdym innym miejscu jurysdykcji przewidzianym przez prawo.