Ochrona danych

Dane przekazane przez użytkownika w ramach transakcji biznesowej będą przetwarzane i przechowywane za pomocą systemu EDP. Traktujemy dane osobowe w sposób poufny. Poniżej informujemy, jakie dane osobowe (zwane dalej "danymi") są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one przetwarzane lub wykorzystywane.

1. przetwarzanie danych osobowych

(1) Dane osobowe (wszystkie dane, które można powiązać z użytkownikiem osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika) będą przetwarzane przez nas wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych.

(2) Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(3) Jeśli korzystamy ze zleconych usługodawców dla poszczególnych funkcji naszej oferty lub chcielibyśmy wykorzystać dane użytkownika do celów reklamowych, poinformujemy go szczegółowo o odpowiednich procesach poniżej. Podamy również zdefiniowane kryteria dotyczące okresu przechowywania.

2. informacje o przysługujących prawach

(1) Użytkownik ma prawa wobec nas w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych. Chcielibyśmy pokrótce przedstawić te prawa, przy czym wszelkie ograniczenia prawne zostały wymienione jedynie w sposób niepełny:

Prawo do informacji

W ramach przepisów ustawowych jesteśmy zobowiązani do przekazania użytkownikowi informacji o przechowywanych przez nas danych dotyczących użytkownika, ich pochodzeniu, wszelkich odbiorcach danych oraz celu przetwarzania danych.

Prawo do sprostowania lub usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych danych oraz, w razie potrzeby, uzupełnienia lub usunięcia danych. W tym celu prosimy o kontakt na adres podany powyżej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W ramach przepisów ustawowych użytkownik może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych

Na żądanie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia użytkownikowi lub wskazanej przez niego stronie trzeciej automatycznie przetwarzanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Przetwarzamy wiele danych na podstawie zgody użytkownika. W zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, może ją wycofać w dowolnym momencie. Takie odwołanie nie ma wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych użytkownika do momentu odwołania.

(2) Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. Możesz skontaktować się z właściwym organem ochrony danych pod adresem Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow.

3. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

(1) W zakresie, w jakim opieramy przetwarzanie danych osobowych użytkownika na równowadze interesów, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne, w szczególności, do wykonania umowy z użytkownikiem, co w każdym przypadku zostało przez nas wykazane w poniższym opisie funkcji. Użytkownik rozpozna, że przetwarzanie danych opiera się na wyważeniu interesów, ponieważ powołujemy się na art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO jako podstawę prawną wykorzystania danych. Korzystając z takiego sprzeciwu, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w taki sposób, w jaki to zrobiliśmy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu dokonamy przeglądu sytuacji i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych, albo je dostosujemy, albo wskażemy istotne uzasadnione podstawy, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

(2) Oczywiście użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Użytkownik może poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec reklamy, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

4. indywidualne przetwarzanie danych

Zakres i rodzaj gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika różnią się w zależności od tego, czy użytkownik odwiedza naszą witrynę wyłącznie w celu uzyskania informacji, czy też korzysta z oferowanych przez nas usług:

(1) W przypadku zwykłego informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tj. jeśli użytkownik nie rejestruje się ani w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz wyświetlić naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO):

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Typ przeglądarki
 • ustawienia przeglądarki
 • Używany system operacyjny i jego interfejs
 • czas ładowania naszej strony internetowej
 • ostatnio odwiedzana strona
 • ilość przesłanych danych i status dostępu/kod statusu HTTP (plik przesłany, pliku nie znaleziono itp.).

Dane te nie są łączone z innymi danymi. Są one usuwane po dwóch miesiącach.

(2) Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez niego dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Dane powstałe w tym kontekście przechowujemy przez okres sześciu miesięcy od ostatniego kontaktu w związku z ewentualnymi zapytaniami, a następnie usuwamy, chyba że istnieją prawne zobowiązania do przechowywania danych. Przetwarzanie danych jest dozwolone zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.

(3) W tym samym okresie możemy również skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanych przez niego kanałów komunikacji w celu uzyskania informacji o postępach w realizacji zapytania bez naszej interwencji. Podstawą prawną tego zastosowania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Celem jest ulepszenie naszych ofert.

(4) Możemy również przetwarzać podane przez użytkownika dane w celu informowania go o kolejnych produktach z naszej oferty pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Podstawą prawną tego wykorzystania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

(5) W przypadku zaangażowania możemy i będziemy, w stosownych przypadkach, zapraszać użytkownika do oceniania nas i naszych usług na portalach udostępnianych przez dostawców zewnętrznych. Podstawą prawną tego wykorzystania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Celem jest poprawa naszego marketingu. To, czy prześlesz ocenę i jak się ona potoczy, zależy oczywiście od Ciebie.

(6) Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Ograniczamy jednak przetwarzanie po upływie jednego roku, tj. dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

5. angażowanie usługodawców i przekazywanie danych stronom trzecim

W celu udostępnienia niniejszej witryny internetowej i w wyżej wymienionych celach dane użytkownika mogą być przekazywane usługodawcom, którzy nas wspierają i których oczywiście starannie wybraliśmy i zleciliśmy na piśmie. Są to:

 • AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy,Luxembourg 1855Luksemburg
 • Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
 • Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA
 • Plausible Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estonia
 • Stripe, Inc, 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, Kalifornia, 94080, USA
 • Wildbit Inc, 12 Penns Trail, #521, Newtown, PA 18940, USA

Usługodawcy ci są związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie monitorowani. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 28 DSGVO. W zakresie, w jakim korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane w kraju trzecim, ochrona danych osobowych jest gwarantowana przez standardowe klauzule umowne UE. Więcej informacji można znaleźć na stroniehttps://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_de.

W przeciwnym razie dane użytkownika będą przekazywane innym stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.