Co grozi spółce, która nie utworzy wewnętrznego biura sprawozdawczego?

Nowe przepisy dotyczące zarządzania lanceurs d'alerte indeholder flere bestemmelser für virksomheden, for exempel om at etablere og vedligeholde et internt kontrolpunkt. Jeśli organizacja przestrzega tych standardów, jest ona upoważniona do korzystania z rozwiązania straffeloven.

Interne Meldestelle einrichten

Za jakie naruszenia przewidziane są sankcje?

Powszechne jest, że przepisom nakładającym obowiązki na obywateli towarzyszą sankcje. Ma to na celu zapewnienie przestrzegania prawa. Rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów przewiduje sankcje za pięć różnych naruszeń prawa:

Jeśli kierownictwo nie utworzy lub nie będzie prowadzić wewnętrznego biura sprawozdawczego, właściwy organ może nałożyć grzywnę w wysokości do dwudziestu tysięcy euro. Oczywiście dotyczy to tylko spółek, które są prawnie zobowiązane do utworzenia wewnętrznego biura sprawozdawczego. Należy zauważyć, że obowiązek utworzenia i prowadzenia biura sprawozdawczego zasadniczo obowiązuje od momentu wejścia w życie ustawy. Jedynie spółki zatrudniające maksymalnie 249 pracowników mają termin do 17 grudnia 2023 r. na utworzenie biura sprawozdawczego.

Pozostałe grzywny dotyczą przyjmowania i obsługi raportów informacyjnych. W przypadku uniemożliwienia złożenia zgłoszenia może zostać nałożona grzywna w wysokości do stu tysięcy euro. Dotyczy to również sytuacji, gdy zgłoszenie zostało otrzymane, ale dalsza komunikacja z sygnalistą została zakłócona. Ta sama sankcja ma zastosowanie, jeśli pracodawca podejmie działania odwetowe wobec sygnalisty, na przykład jeśli zostanie on zwolniony w wyniku zgłoszenia. W tym momencie firma poniesie również dalsze koszty. W przypadku naruszenia zakazu represji, sygnalista ma prawo do odszkodowania. W sądzie firma musi również udowodnić, że niekorzystne działanie nie jest związane z sygnalizacją, tj. że nie jest odwetem. Nawet jeśli firma jedynie próbuje zapobiec zgłoszeniu, utrudnia komunikację lub podejmuje działania na szkodę sygnalisty, mogą zostać nałożone grzywny w tej samej wysokości.

Naruszenie wymogu poufności podlega również karze grzywny. Jeśli tożsamość osoby dostarczającej informacje zostanie celowo lub nawet nieumyślnie ujawniona bez upoważnienia, mogą zostać nałożone sankcje w wysokości do 20 000 euro.

Sygnaliści mogą jednak również zostać ukarani grzywną. Dzieje się tak w przypadku, gdy podają oni do wiadomości publicznej fałszywe informacje o naruszeniu prawa wbrew swojej lepszej wiedzy. Takie zachowanie może skutkować grzywną w wysokości dwudziestu tysięcy euro. Zainteresowana firma może również domagać się odszkodowania.

Kogo mogą dotyczyć sankcje?

Grzywny nakładane są za zachowania stanowiące tzw. wykroczenia administracyjne. Obejmuje to na przykład przejechanie na czerwonym świetle, ale także zachowania wymienione powyżej. Są one zatem zazwyczaj nakładane na osobę, która popełniła czyn niezgodny z prawem. W podanych przykładach jest to kierowca lub osoba, która uniemożliwiła złożenie raportu.

Jednakże spółka może być również ścigana za wykroczenia administracyjne popełnione przez jej pracowników. Jeśli kierownictwo nie monitoruje w wystarczającym stopniu zgodności z przepisami prawa, na daną spółkę mogą zostać nałożone grzywny. W przypadku ustawy o ochronie sygnalistów (projekt) należy wówczas zapłacić do miliona euro.

Podsumowanie

Ramy prawne ładu korporacyjnego stają się coraz bardziej złożone. Rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów przewiduje również szereg obowiązków, które muszą zostać spełnione, ponieważ w przeciwnym razie grożą wysokie grzywny. Samo utworzenie wewnętrznego biura raportowania nie wystarczy. Potrzebna jest raczej ścisła współpraca z odpowiedzialnymi pracownikami, dobre przestrzeganie przepisów i rzetelna dokumentacja procesów i dokumentów, aby uniknąć ewentualnego postępowania w sprawie wykroczenia administracyjnego.