Wat is de bedreiging als een bedrijf geen intern meldpunt opzet?

De toekomstige Whistleblower Protection Act bevat veel vereisten voor bedrijven, zoals het opzetten en beheren van een intern meldpunt. Als een bedrijf zich niet aan deze voorschriften houdt, riskeert het zware boetes.

Interne Meldestelle einrichten

Voor welke overtredingen zijn sancties voorzien?

Het is gebruikelijk dat wetten die burgers verplichtingen opleggen, gepaard gaan met sancties. Dit is om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd. Het ontwerp van de regering voor een wet ter bescherming van klokkenluiders voorziet in sancties voor vijf verschillende overtredingen van de wet:

Als het management geen intern meldpunt opzet of beheert, kan de bevoegde autoriteit een boete opleggen van maximaal twintigduizend euro. Dit geldt natuurlijk alleen voor bedrijven die wettelijk verplicht zijn om een intern meldpunt op te richten. Er moet worden opgemerkt dat de verplichting om een meldpunt op te richten en te beheren over het algemeen geldt vanaf het moment dat de wet van kracht wordt. Alleen bedrijven met maximaal 249 werknemers krijgen tot 17 december 2023 de tijd om een meldpunt op te zetten.

De overige boetes hebben betrekking op de ontvangst en afhandeling van informatieve meldingen. Als het indienen van een melding al is verhinderd, kan een boete tot honderdduizend euro worden overwogen. Dit geldt ook als de melding wel is ontvangen, maar de vervolgcommunicatie met de klokkenluider is verstoord. Dezelfde sanctie geldt als de werkgever represailles neemt tegen een klokkenluider, bijvoorbeeld als hij of zij wordt ontslagen naar aanleiding van de melding. Op dat moment zal het bedrijf ook verdere kosten maken. In het geval van een schending van het verbod op represailles heeft de klokkenluider recht op schadevergoeding. Voor de rechtbank moet het bedrijf ook bewijzen dat de negatieve actie geen verband houdt met het klokkenluiden, d.w.z. dat het geen vergelding is. Zelfs als het bedrijf alleen probeert een melding te voorkomen, de communicatie te belemmeren of maatregelen te nemen ten nadele van de klokkenluider, kunnen boetes van hetzelfde bedrag worden opgelegd.

Tot slot kunnen schendingen van de geheimhoudingsplicht ook worden bestraft met boetes. Als de identiteit van een persoon die informatie verstrekt opzettelijk of zelfs onopzettelijk bekend wordt gemaakt zonder toestemming, kunnen sancties tot 20.000 euro worden opgelegd.

Klokkenluiders kunnen echter ook boetes opgelegd krijgen. Dit is het geval als ze tegen beter weten in valse informatie over een overtreding verstrekken aan het publiek. Dergelijk gedrag kan leiden tot een boete van twintigduizend euro. Het bedrijf in kwestie kan ook schadevergoeding eisen.

Op wie zijn de sancties van toepassing?

Boetes worden opgelegd voor gedrag dat een zogenaamde administratieve overtreding is. Hieronder valt bijvoorbeeld door rood licht rijden, maar ook het bovengenoemde gedrag. Ze worden daarom meestal opgelegd aan de persoon die de onwettige handeling heeft begaan. In de gegeven voorbeelden is dit de bestuurder of de persoon die verhinderde dat een rapport werd ingediend.

Het bedrijf kan echter ook worden vervolgd voor administratieve overtredingen die zijn begaan door zijn werknemers. Als het management onvoldoende toezicht houdt op de naleving van de bepalingen van een wet, kunnen er ook boetes worden opgelegd aan het betreffende bedrijf. In het geval van de klokkenluidersbeschermingswet (ontwerp) moet dan tot een miljoen euro worden betaald.

Samenvatting

Het wettelijke kader voor corporate governance wordt steeds complexer. Het ontwerp van de overheid voor een wet ter bescherming van klokkenluiders voorziet ook in een aantal verplichtingen waaraan moet worden voldaan, omdat anders zware boetes dreigen. De oprichting van een intern meldpunt alleen is niet voldoende. Nauwe samenwerking met de verantwoordelijke werknemers, goede naleving en betrouwbare documentatie van processen en documenten zijn nodig om mogelijke procedures wegens administratieve overtredingen af te wenden.