Algemene voorwaarden

§ 1 Aanbieder en toepasselijkheid

(1) De aanbieder van de diensten en contractpartner van de klant is Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(2) Deze algemene voorwaarden gelden voor het afsluiten van het contract zelf en voor alle toekomstige contractuele relaties tussen Tell IT GmbH en zijn klanten. Afwijkende of aanvullende handelsvoorwaarden van de klant worden tegengesproken; ze gelden enkel na goedkeuring door Tell IT GmbH.

(3) De contractuele taal is Duits.

§ 2 Contractaanbod en onderwerp

(1) Het aanbod van Tell IT GmbH richt zich uitsluitend tot natuurlijke personen, rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid, die volgens § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bij het afsluiten van de rechtshandeling handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (klant).

(2) Het voorwerp van het contract vloeit voort uit de dienstbeschrijvingen van de respectieve aanbiedingen.

(3) Tell IT GmbH kan ook gebruik maken van de diensten van geschikte derden om haar contractuele verplichtingen na te komen.

§ 3 Vergoeding en betalingsvoorwaarden

(1) De vergoeding is gebaseerd op de overeengekomen prijzen.

(2) Als de klant per bankoverschrijving betaalt, is de vergoeding verschuldigd binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per e-mail zonder aftrek.

§ 4 Aansprakelijkheid

(1) In geval van opzet of grove nalatigheid en bij gebrek aan een gegarandeerde eigenschap is Tell IT GmbH onbeperkt aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit. Bij lichte nalatigheid is Tell IT GmbH onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam en gezondheid. Voor het overige is Tell IT GmbH in geval van lichte nalatigheid alleen aansprakelijk bij schending van een verplichting waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de correcte uitvoering van het contract, waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichting). Bij schending van een hoofdverplichting is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. Dit geldt ook voor gederfde winst en gemiste besparingen. Aansprakelijkheid voor andere gevolgschade op afstand veroorzaakt door een gebrek is uitgesloten.

(2) Aansprakelijkheid voor alle andere schade is uitgesloten.

(3) Aansprakelijkheid volgens de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

§ 5 Gegevensbescherming

(1) Tell IT GmbH verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften van de DSGVO en de federale wet op de gegevensbescherming.

(2) Tell IT GmbH treedt in het kader van haar dienstverlening op als verwerker voor de klant. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO is de klant. De verwerking van gegevens in opdracht van de klant gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van het contract volgens art. 28 DSGVO (AVG).

§ 6 Wijzigingen in de Algemene voorwaarden, dienstbeschrijvingen en prijzen

(1) Indien Tell IT GmbH van plan is om deze Algemene Voorwaarden, dienstbeschrijvingen of prijzen te wijzigen, wordt de klant hiervan minstens vier weken voor de geplande wijziging op de hoogte gebracht. Indien de klant de wijzigingen verwerpt, wordt de contractuele relatie onder de oude voorwaarden voortgezet.

(2) Indien de voortzetting voor Tell IT GmbH alleen met onevenredig hoge inspanningen of onevenredig hoge kosten mogelijk is, heeft Tell IT GmbH recht op een bijzonder opzeggingsrecht met een opzegtermijn van drie maanden vanaf het moment dat de wijzigingen van kracht worden. Hetzelfde geldt indien veiligheidsrelevante wijzigingen van de diensten of dwingende wettelijke bepalingen een voortzetting van de contractuele relatie onder de voorgaande voorwaarden verhinderen. Eventuele vooruitbetalingen worden pro rata terugbetaald. Indien de klant de overeenkomst niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk opzegt, worden de wijzigingen onderdeel van het contract op het moment dat ze van kracht worden. Tell IT GmbH zal de klant in de kennisgeving van de wijziging uitdrukkelijk op deze consequentie wijzen.

§ 7 Contractduur en beëindiging

Contracten voor producten van Tell IT GmbH worden afgesloten voor onbepaalde duur. Ze kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand voor het einde van de factureringsperiode.

§ 8 Diversen

(1) Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) Indien afzonderlijke clausules van deze contractvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige clausules. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige clausule te vervangen door een andere clausule die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert en zelf geldig is. Hetzelfde geldt voor hiaten met betrekking tot het doel van het contract.

(3) De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de maatschappelijke zetel van Tell IT GmbH, op voorwaarde dat de klant een handelaar of een rechtspersoon van publiek recht is of geen algemene bevoegde rechtbank heeft op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. Tell IT GmbH heeft ook het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen op elke andere wettelijk voorziene bevoegde rechtbank.