De lange weg, deel II - Het Duitse wetgevingsproces

In ons vorige artikel gebruikten we de Klokkenluidersrichtlijn om licht te werpen op het Europese wetgevingsproces. Zoals uitgelegd is een richtlijn een norm die eerst door de lidstaten moet worden omgezet in nationale wetgeving. Daarom wordt in dit deel van de tweedelige serie de Duitse wetgevingsprocedure in meer detail uitgelegd.

Der lange Weg im Gesetzgebungsverfahren

Verdeling van bevoegdheden

De basisprincipes van het wetgevingsproces worden bepaald door de basiswet. In Duitsland kunnen wetten worden uitgevaardigd door de federatie of door de deelstaten. In principe zijn alleen de deelstaten bevoegd om wetten te maken. De basiswet staat echter uitzonderingen toe. De basiswet verleent de federale regering exclusieve bevoegdheden, wat betekent dat alleen de federale regering wetten mag uitvaardigen voor bepaalde levensgebieden, of concurrerende bevoegdheden. Concurrerende wetgeving betekent dat de deelstaten alleen mogen optreden als de federatie haar recht om wetten te maken niet heeft uitgeoefend.

Vaak hebben zaken die gereguleerd moeten worden betrekking op meerdere bevoegdheden. In dergelijke gevallen moet de Federatie of de deelstaat verantwoordelijk zijn voor het gehele wetgevingsproces. Kleine ingrepen in buitenlandse bevoegdheden zijn echter toegestaan als ze alleen betrekking hebben op de voorbereiding of uitvoering van een regeling. Juristen spreken dan van annexe bevoegdheid.

Het ontwerp van de Klokkenluidersbeschermingswet heeft bijvoorbeeld betrekking op arbeidsrecht, ondernemingsrecht en strafrecht. De federale overheid heeft wetgevende bevoegdheid in al deze domeinen. Zij is daarom verantwoordelijk voor het aannemen van de Klokkenluidersbeschermingswet.

Initiatiefrecht

Het federale wetgevingsproces vindt plaats tussen drie staatsinstellingen: de Bondsdag, de Bundesrat en de federale regering. In tegenstelling tot het Europese niveau kan elk van deze zogenaamde organen voorstellen doen voor nieuwe wetten. In de praktijk komen de wetsontwerpen echter vaak van de federale regering, omdat deze een zeer competente technische substructuur heeft in de vorm van de ministeries.

Het ontwerp voor een wet ter bescherming van klokkenluiders is bijvoorbeeld afkomstig van het federale ministerie van Justitie. Als een dergelijk wetsontwerp van de federale regering komt, moet deze het eerst doorsturen naar de Bundesrat. De Bundesrat kan dan commentaar geven op het ontwerp.

Het ontwerp van de klokkenluidersbeschermingswet bevindt zich momenteel in deze fase. Gewoonlijk geven betrokken beroepsgroepen ook commentaar na de publicatie van een wetsontwerp, voor de wet ter bescherming van klokkenluiders bijvoorbeeld de Duitse orde van advocaten. De deadline voor commentaar door de deelstaten en verenigingen is 11.05.2022.

Stemmen

De Bondsdag stemt vervolgens over het wetsvoorstel. In de regel wordt een wetsvoorstel aangenomen door een meerderheid van de stemmende parlementsleden. In speciale gevallen moet echter aan een speciaal quorum worden voldaan. Als bijvoorbeeld de basiswet moet worden gewijzigd, moet tweederde van alle parlementsleden vóór stemmen.

Als de Bondsdag een voorstel goedkeurt, moet de Bundesrat erbij worden betrokken. De Bundesrat bestaat uit afgevaardigden die door de regering van elke deelstaat worden gekozen. In speciale gevallen moet de Bundesrat een wetsvoorstel goedkeuren. Deze procedure wordt daarom de instemmingsprocedure genoemd. Het ontwerp van een wet ter bescherming van klokkenluiders is ook zo'n procedure.

In de meeste gevallen kan de Bundesrat echter alleen binnen twee weken bezwaar maken tegen een wet die door de Bondsdag is aangenomen. De Bondsdag kan dit bezwaar dan weer terzijde schuiven. In plaats van een wetsvoorstel goed te keuren of te verwerpen, kan de Bundesrat ook een bemiddelingscommissie bijeenroepen. Deze commissie bestaat uit leden van de Bondsdag en de Bundesrat en wordt verondersteld een overeenkomst te bereiken tussen de verschillende instellingen.

Uitvoering

Ten slotte moet de wet worden uitgevoerd en afgekondigd. De federale president is hiervoor verantwoordelijk. Hij moet de wet ondertekenen nadat deze is aangenomen. Bij niet-naleving van de wetgevingsprocedure of duidelijke overtredingen van de basiswet kan hij weigeren de wet uit te voeren. De wet wordt vervolgens gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt. De website van de Duitse Bondsdag biedt echter een online archief waarin alle parlementaire stappen van een wetsvoorstel van tevoren kunnen worden gevolgd.

Een wet treedt in werking aan het einde van het wetgevingsproces. Pas vanaf dat moment wordt de wet van kracht. De basiswet bepaalt dat de wetten zelf de datum bepalen waarop ze in werking treden. Als een dergelijke bepaling ontbreekt, wordt de wet twee weken na publicatie in het Staatsblad van kracht.

Conclusie

De Duitse wetgevingsprocedure lijkt sterk op die van de Europese Unie wat betreft het proces en de betrokken actoren. In plaats van de institutionele driehoek van Commissie, Parlement en Raad van Ministers, is er nu interactie tussen de Bondsregering, Bundestag en Bundesrat. In tegenstelling tot het Europese niveau hebben alle drie de organen in Duitsland echter initiatiefrecht. Het ontwerp van een wet ter bescherming van klokkenluiders heeft de warme fase van de stemming nog niet bereikt. Vooral de goedkeuring door de Bundesrat is een beslissende horde, omdat de constellaties van de deelstaatregeringen verschillen van de regerende stoplichtcoalitie in de federale regering.

Disclaimer

The contents of our website are intended for general information purposes only and do not constitute legal advice. The information on our website cannot and is not intended to replace individual legal advice from a lawyer. We do not guarantee the accuracy, completeness and timeliness of the information on our website.