Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Tilbyder og anvendelsesområde

(1) Leverandøren av tjenestene og kundens kontraktspartner er Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(2) Disse generelle vilkårene gjelder for inngåelsen av selve kontrakten og for alle fremtidige kontraktsforhold mellom Tell IT GmbH og dets kunder. Avvikende eller utfyllende forretningsbetingelser fra kunden er ikke tillatt; de gjelder bare etter godkjenning av Tell IT GmbH.

(3) Avtalespråket er tysk.

§ 2 Kontraktstilbud og kontraktsgjenstand

(1) Tilbudet fra Tell IT GmbH er utelukkende rettet mot fysiske eller juridiske personer eller partnerskap med juridisk kapasitet som, i samsvar med § 14 i den tyske borgerloven (BGB), handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet når de inngår den juridiske transaksjonen (kunde).

(2) Kontraktsgjenstanden følger av tjenestebeskrivelsene i de respektive tilbudene.

(3) Tell IT GmbH kan også bruke tjenester fra egnede tredjeparter for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

§ 3 Godtgjørelse og betalingsbetingelser

(1) Godtgjørelsen skal baseres på avtalte priser.

(2) Dersom kunden betaler via bankoverføring, forfaller vederlaget til betaling innen 14 dager etter at fakturaen er mottatt per e-post uten fradrag.

§ 4 Ansvar

(1) I tilfelle forsett eller grov uaktsomhet og i mangel av en garantert egenskap, er Tell IT GmbH ansvarlig uten begrensning for alle skader som kan tilskrives dette. Ved lettere uaktsomhet er Tell IT GmbH ubegrenset ansvarlig for skader på liv, lemmer og helse. For øvrig er Tell IT GmbH kun ansvarlig ved lettere uaktsomhet dersom det foreligger brudd på en forpliktelse som er en forutsetning for riktig oppfyllelse av kontrakten, hvis brudd på forpliktelsen setter oppnåelsen av kontraktens formål i fare og hvis overholdelse kunden regelmessig kan stole på (såkalt hovedforpliktelse). Ved brudd på en hovedforpliktelse er ansvaret begrenset til den påregnelige skaden som er typisk for kontrakten. Dette gjelder også tapt fortjeneste og tapte besparelser. Ansvar for andre fjerntliggende følgeskader forårsaket av en mangel er utelukket.

(2) Ansvar for alle andre skader er utelukket.

(3) Ansvar i henhold til bestemmelsene i produktansvarsloven berøres ikke.

§ 5 Personvern

(1) Tell IT GmbH behandler kundens personopplysninger i samsvar med databeskyttelsesbestemmelsene i DSGVO og den føderale databeskyttelsesloven.

(2) Tell IT GmbH opptrer som databehandler for kunden innenfor rammen av sine tjenester. Den ansvarlige for behandlingen av personopplysninger i henhold til art. 4 nr. 7 DSGVO er kunden. Databehandling på vegne av kunden skal utføres i samsvar med bestemmelsene i kontrakten i henhold til art. 28 DSGVO (GCU).

§ 6 Endringer i generelle vilkår, tjenestebeskrivelser og priser

(1) Hvis Tell IT GmbH har til hensikt å endre disse generelle vilkårene, tjenestebeskrivelser eller priser, vil kunden bli informert om dette minst fire uker før den planlagte endringen. Hvis kunden avviser endringene, vil kontraktsforholdet fortsette under de tidligere betingelsene.

(2) Dersom fortsettelsen bare er mulig for Tell IT GmbH med uforholdsmessig stor innsats eller uforholdsmessig høye kostnader, har Tell IT GmbH rett til en spesiell oppsigelsesrett med en oppsigelsesfrist på tre måneder fra det tidspunktet endringene trer i kraft. Det samme gjelder dersom sikkerhetsrelevante endringer i tjenestene eller ufravikelige lovbestemmelser forhindrer en fortsettelse av kontraktsforholdet på de tidligere betingelsene. Eventuelle forskuddsbetalinger refunderes tilsvarende på pro rata-basis. Hvis kunden ikke sier opp avtalen skriftlig innen fire uker etter mottak av endringsvarselet, blir endringene en del av kontrakten fra det tidspunktet de trer i kraft. Tell IT GmbH vil gjøre kunden uttrykkelig oppmerksom på denne konsekvensen i endringsmeldingen.

§ 7 Kontraktens varighet og oppsigelse

Kontrakter for Tell IT GmbH-produkter inngås på ubestemt tid. De kan sies opp med en måneds varsel til utløpet av faktureringsperioden.

§ 8 Diverse

(1) Forbundsrepublikken Tysklands rett gjelder utelukkende med unntak av FN-konvensjonen om internasjonale kjøpsavtaler.

(2) Skulle enkelte bestemmelser i disse kontraktsvilkårene være helt eller delvis ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. Partene forplikter seg til å erstatte den ugyldige klausulen med en annen klausul som ligger så nært opp til det økonomiske formålet med den ugyldige bestemmelsen som mulig, og som i seg selv er gyldig. Det samme gjelder smutthull med hensyn til avtalens formål.

(3) Oppfyllelsessted og eksklusivt verneting for alle tvister som oppstår som følge av denne kontrakten er det registrerte kontoret til Tell IT GmbH, forutsatt at kunden er en kjøpmann eller en juridisk person under offentlig rett eller ikke har noe generelt verneting på Forbundsrepublikken Tysklands territorium. Tell IT GmbH har også rett til å ta rettslige skritt på ethvert annet sted for jurisdiksjon som er fastsatt i loven.