Všeobecné podmínky

§ 1 Poskytovatel a použitelnost

(1) Poskytovatelem služeb a smluvním partnerem zákazníka je společnost Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavření smlouvy a na všechny budoucí smluvní vztahy mezi společností Tell IT GmbH a jejími zákazníky. Odchylné nebo doplňující obchodní podmínky zákazníka jsou v rozporu; platí pouze po schválení společností Tell IT GmbH.

(3) Smluvním jazykem je němčina.

§ 2 Nabídka a předmět smlouvy

(1) Nabídka společnosti Tell IT GmbH je určena výhradně fyzickým nebo právnickým osobám nebo společnostem s právní subjektivitou, které v souladu s § 14 německého občanského zákoníku (BGB) při uzavírání právního úkonu jednají v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti (zákazník).

(2) Předmět smlouvy vyplývá z popisu služeb v jednotlivých nabídkách.

(3) Společnost Tell IT GmbH může ke splnění svých smluvních závazků využít také služeb vhodných třetích stran.

§ 3 Odměna a platební podmínky

(1) Odměna se stanoví na základě dohodnutých cen.

(2) Pokud zákazník platí bankovním převodem, je odměna splatná do 14 dnů od doručení faktury e-mailem bez srážky.

§ 4 Odpovědnost

(1) V případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti a při absenci zaručené vlastnosti odpovídá společnost Tell IT GmbH bez omezení za všechny škody, které jí lze přičíst. V případě lehké nedbalosti odpovídá společnost Tell IT GmbH bez omezení v případě újmy na životě, zdraví a těle. V ostatních ohledech odpovídá společnost Tell IT GmbH v případě lehké nedbalosti pouze v případě porušení povinnosti, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy, jejíž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jejíž dodržení se zákazník může pravidelně spoléhat (tzv. kardinální povinnost). V případě porušení kardinální povinnosti je odpovědnost omezena na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu. To platí i pro ušlý zisk a ušlé úspory. Odpovědnost za jiné vzdálené následné škody způsobené vadou je vyloučena.

(2) Odpovědnost za všechny ostatní škody je vyloučena.

(3) Odpovědnost podle ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

§ 5 Ochrana údajů

(1) Společnost Tell IT GmbH zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů DSGVO a spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů.

(2) Společnost Tell IT GmbH vystupuje v rámci svých služeb jako zpracovatel pro zákazníka. Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 č. 7 DSGVO je zákazník. Zpracování údajů jménem zákazníka se provádí v souladu s ustanoveními smlouvy podle čl. 28 DSGVO (GCU).

§ 6 Změny všeobecných podmínek, popisu služeb a cen

(1) Pokud společnost Tell IT GmbH zamýšlí změnit tyto všeobecné obchodní podmínky, popis služeb nebo ceny, bude o tom zákazník informován nejméně čtyři týdny před zamýšlenou změnou. Pokud zákazník změny odmítne, smluvní vztah bude pokračovat za předchozích podmínek.

(2) V případě, že je pokračování pro společnost Tell IT GmbH možné pouze s nepřiměřeně vysokým úsilím nebo nepřiměřeně vysokými náklady, má společnost Tell IT GmbH právo na zvláštní výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou od nabytí účinnosti změn. Totéž platí v případě, že změny služeb důležité z hlediska bezpečnosti nebo závazná zákonná ustanovení brání pokračování smluvního vztahu za předchozích podmínek. Případné zálohy budou vráceny v poměrné výši. Pokud zákazník nepodá písemnou výpověď do čtyř týdnů od obdržení oznámení o změně, stávají se změny součástí smlouvy okamžikem, kdy nabudou účinnosti. Společnost Tell IT GmbH na tento důsledek zákazníka v oznámení o změně výslovně upozorní.

§ 7 Doba platnosti smlouvy a její ukončení

Smlouvy na produkty společnosti Tell IT GmbH jsou uzavírány na dobu neurčitou. Lze je vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou ke konci zúčtovacího období.

§ 8 Různé

(1) S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije výhradně právo Spolkové republiky Německo.

(2) Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek zcela nebo zčásti neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení jiným ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému účelu neplatného ustanovení a je samo o sobě platné. Totéž platí pro mezery s ohledem na účel smlouvy.

(3) Místem plnění a výlučnou příslušností pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je sídlo společnosti Tell IT GmbH, pokud je zákazník obchodníkem nebo právnickou osobou veřejného práva nebo nemá obecnou příslušnost na území Spolkové republiky Německo. Společnost Tell IT GmbH je rovněž oprávněna podniknout právní kroky v jakémkoli jiném místě soudní příslušnosti stanovené zákonem.