Ochrana údajů

Údaje, které předáte v rámci obchodní transakce, budou zpracovány a uloženy pomocí systému EDP. S osobními údaji zacházíme důvěrně. V následujícím textu vás budeme informovat o tom, jaké osobní údaje (dále jen "údaje") shromažďujeme a jak je zpracováváme nebo používáme.

1. zpracování osobních údajů

(1) Osobní údaje (všechny údaje, které lze vztáhnout k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele) zpracováváme pouze v rámci platných předpisů o ochraně osobních údajů.

(2) Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DS-GVO) je společnost Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(3) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme pověřené poskytovatele služeb nebo chceme vaše údaje použít pro reklamní účely, budeme vás o příslušných postupech podrobně informovat níže. Přitom uvedeme také definovaná kritéria pro dobu uložení.

2. informace o vašich právech

(1) V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte vůči nám zákonná práva. Rádi bychom vám tato práva stručně představili, přičemž případná zákonná omezení jsou uvedena pouze neúplně:

Právo na informace

V rámci zákonných ustanovení jsme povinni poskytnout vám informace o údajích, které o vás uchováváme, o jejich původu, o všech příjemcích údajů a o účelu jejich zpracování.

Právo na opravu nebo výmaz

Máte právo nás požádat o opravu nesprávných údajů a v případě potřeby o doplnění nebo vymazání údajů. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na výše uvedené adrese.

Právo na omezení zpracování

V rámci zákonných ustanovení můžete požadovat, abychom omezili zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Na požádání jsme povinni poskytnout vám nebo vámi určené třetí straně automaticky zpracovávané údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě.

Právo na odstoupení od smlouvy

Mnoho údajů zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání nemá vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů do doby odvolání.

(2) Máte také právo podat stížnost na námi prováděné zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Příslušný úřad pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow.

3. právo vznést námitku proti zpracování

(1) Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. Je tomu tak v případě, že zpracování není nezbytné zejména pro plnění smlouvy s vámi, což je námi v každém případě uvedeno v následujícím popisu funkcí. To, že je zpracování údajů založeno na vyvažování zájmů, poznáte podle toho, že jako právní základ pro použití údajů uvádíme čl. 6 odst. 1 větu 1 písm. f DSGVO. Při uplatnění takové námitky vás žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme učinili. V případě vaší oprávněné námitky situaci přezkoumáme a zpracování údajů buď ukončíme, nebo je upravíme, nebo vám prokážeme naše závažné oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

(2) Proti zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat můžete samozřejmě kdykoli vznést námitku. O své námitce proti reklamě nás můžete informovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

4. individuální zpracování údajů

Rozsah a typ shromažďování a používání vašich údajů se liší v závislosti na tom, zda naše webové stránky navštěvujete pouze za účelem získání informací nebo využíváte námi nabízené služby:

(1) V případě pouhého informačního používání webových stránek, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO):

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Typ prohlížeče
 • nastavení prohlížeče
 • Použitý operační systém a jeho rozhraní
 • doba načítání našich webových stránek
 • naposledy navštívenou stránku
 • množství přenesených dat a stav přístupu/stavový kód HTTP (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.).

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými údaji. Po dvou měsících jsou vymazána.

(2) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa, jméno a případně telefonní číslo) uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů. Údaje vzniklé v této souvislosti uchováváme po dobu šesti měsíců od posledního kontaktu kvůli případným dotazům a poté je vymažeme, pokud neexistuje zákonná povinnost údaje uchovávat. Zpracování údajů je povoleno podle čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DSGVO.

(3) Ve stejném období vás můžeme kontaktovat prostřednictvím komunikačních kanálů, které jste nám poskytli, abychom se vás zeptali na průběh vašeho dotazu bez našeho zásahu. Právním základem pro toto použití je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Cílem je zlepšení našich nabídek.

(4) Vámi poskytnuté údaje můžeme zpracovávat také za účelem informování o dalších produktech z našeho portfolia poštou nebo e-mailem. Právním základem pro toto použití je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO.

(5) V případě angažovanosti vás můžeme a případně vyzveme, abyste nás a naše služby hodnotili na portálech poskytovaných poskytovateli třetích stran. Právním základem pro toto použití je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO. Cílem je zlepšit náš marketing. Zda hodnocení odešlete a jak dopadne, je samozřejmě na vás.

(6) Vzhledem k požadavkům obchodního a daňového práva jsme povinni uchovávat údaje o vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let. Po uplynutí jednoho roku však zpracování omezujeme, tj. vaše údaje jsou používány pouze pro splnění zákonných povinností.

5. zapojení poskytovatelů služeb a předání třetím stranám

Za účelem poskytování těchto webových stránek a pro výše uvedené účely mohou být vaše údaje předávány poskytovatelům služeb, kteří nás podporují a které jsme samozřejmě pečlivě vybrali a písemně pověřili. Jedná se o tyto poskytovatele:

 • AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy,Luxembourg 1855Lucembursko
 • Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
 • Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA
 • Plausible Insights OÜ, Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estonsko
 • Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, Kalifornie, 94080, USA
 • Wildbit Inc, 12 Penns Trail, #521, Newtown, PA 18940, USA

Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a jsou námi pravidelně kontrolováni. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 28 DSGVO. Pokud využíváme zpracovatele ve třetí zemi, je ochrana osobních údajů zaručena standardními smluvními doložkami EU. Více informací naleznete na adresehttps://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_de.

Jinak budou vaše údaje předány jiným třetím stranám pouze tehdy, pokud to bude výslovně uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud k tomu budeme mít zákonnou povinnost.