Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Udbyder og anvendelsesområde

(1) Udbyder af tjenesterne og kundens kontraktpartner er Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(2) Disse generelle vilkår og betingelser gælder for indgåelse af selve kontrakten og for alle fremtidige kontraktlige forhold mellem Tell IT GmbH og dets kunder. Afvigende eller supplerende forretningsbetingelser for kunden er i modstrid; de gælder kun efter godkendelse af Tell IT GmbH.

(3) Aftalesproget er tysk.

§ 2 Kontraktudbud og genstand

(1) Tilbuddet fra Tell IT GmbH er udelukkende rettet mod fysiske eller juridiske personer eller partnerskaber med juridisk kapacitet, der i henhold til § 14 i den tyske civillovbog (BGB) handler i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet, når de indgår den juridiske transaktion (kunde).

(2) Kontraktens genstand fremgår af ydelsesbeskrivelserne i de respektive tilbud.

(3) Tell IT GmbH kan også bruge tjenester fra egnede tredjeparter til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser.

§ 3 Vederlag og betalingsbetingelser

(1) Vederlaget baseres på de aftalte priser.

(2) Hvis kunden betaler via bankoverførsel, forfalder vederlaget inden for 14 dage efter modtagelse af fakturaen via e-mail uden fradrag.

§ 4 Ansvar

(1) I tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed og i mangel af en garanteret egenskab er Tell IT GmbH ansvarlig uden begrænsning for alle skader, der kan henføres til dette. I tilfælde af let uagtsomhed er Tell IT GmbH ansvarlig uden begrænsning i tilfælde af skade på liv, lemmer og sundhed. I andre henseender er Tell IT GmbH kun ansvarlig i tilfælde af let uagtsomhed, hvis en forpligtelse overtrædes, hvis opfyldelse er en forudsætning for korrekt udførelse af kontrakten, hvis overtrædelse bringer opnåelsen af formålet med kontrakten i fare, og hvis overholdelse kunden regelmæssigt kan stole på (såkaldt kardinalforpligtelse). I tilfælde af misligholdelse af en kardinalforpligtelse er ansvaret begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten. Dette gælder også for tabt fortjeneste og mistede besparelser. Ansvar for andre fjerntliggende følgeskader forårsaget af en defekt er udelukket.

(2) Ansvar for alle andre skader er udelukket.

(3) Ansvar i henhold til bestemmelserne i produktansvarsloven forbliver upåvirket.

§ 5 Databeskyttelse

(1) Tell IT GmbH behandler kundens personlige data i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne i DSGVO og den føderale databeskyttelseslov.

(2) Tell IT GmbH fungerer inden for rammerne af sine tjenester som processor for kunden. Den person, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i henhold til art. 4 nr. 7 DSGVO, er kunden. Databehandling på vegne af kunden skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten i henhold til art. 28 DSGVO (GCU).

§ 6 Ændringer af de generelle vilkår og betingelser, servicebeskrivelser og priser

(1) Hvis Tell IT GmbH har til hensigt at ændre disse generelle vilkår og betingelser, servicebeskrivelser eller priser, vil kunden blive informeret om dette mindst fire uger før den planlagte ændring. Hvis kunden afviser ændringerne, fortsætter kontraktforholdet under de tidligere betingelser.

(2) I tilfælde af at fortsættelsen kun er mulig for Tell IT GmbH med uforholdsmæssigt stor indsats eller uforholdsmæssigt høje omkostninger, har Tell IT GmbH ret til en særlig opsigelsesret med en opsigelsesperiode på tre måneder fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft. Det samme gælder i tilfælde af, at sikkerhedsrelevante ændringer af tjenesterne eller obligatoriske lovbestemmelser forhindrer en fortsættelse af kontraktforholdet under de tidligere betingelser. Eventuelle forudbetalinger refunderes tilsvarende på pro rata-basis. Hvis kunden ikke giver skriftlig meddelelse om opsigelse inden for fire uger efter modtagelse af meddelelsen om ændring, bliver ændringerne en del af kontrakten på det tidspunkt, hvor de træder i kraft. Tell IT GmbH vil udtrykkeligt henlede kundens opmærksomhed på denne konsekvens i meddelelsen om ændring.

§ 7 Kontraktens løbetid og opsigelse

Kontrakter for Tell IT GmbH-produkter indgås på ubestemt tid. De kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af faktureringsperioden.

§ 8 Diverse

(1) Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder udelukkende anvendelse under udelukkelse af FN's konvention om internationale køb.

(2) Skulle enkelte klausuler i disse kontraktbetingelser være helt eller delvist ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende klausuler. Parterne forpligter sig til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en anden bestemmelse, der kommer så tæt på det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse som muligt, og som i sig selv er gyldig. Det samme gælder for smuthuller med hensyn til kontraktens formål.

(3) Udførelsesstedet og det eksklusive jurisdiktionssted for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, er det registrerede kontor for Tell IT GmbH, forudsat at kunden er en købmand eller en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller ikke har noget generelt jurisdiktionssted på Forbundsrepublikken Tysklands område. Tell IT GmbH er også berettiget til at tage retslige skridt på ethvert andet jurisdiktionssted, der er fastsat i loven.