Yleiset ehdot

§ 1 Tarjoaja ja soveltamisala

(1) Palvelujen tarjoaja ja asiakkaan sopimuskumppani on Tell IT GmbH, Lehnitzstr. 86b, 16562 Hohen Neuendorf.

(2) Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan itse sopimuksen tekemiseen sekä kaikkiin Tell IT GmbH:n ja sen asiakkaiden välisiin tuleviin sopimussuhteisiin. Asiakkaan poikkeavat tai täydentävät yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa; niitä sovelletaan vasta Tell IT GmbH:n hyväksynnän jälkeen.

(3) Sopimuskieli on saksa.

§ 2 Sopimustarjous ja sopimuksen kohde

(1) Tell IT GmbH:n tarjous on suunnattu yksinomaan luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille tai oikeuskelpoisille henkilöyhtiöille, jotka Saksan siviililain (BGB) 14 §:n mukaisesti toimivat kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan, kun he tekevät oikeustoimen (asiakas).

(2) Sopimuksen kohde ilmenee kunkin tarjouksen palvelukuvauksista.

(3) Tell IT GmbH voi käyttää myös sopivien kolmansien osapuolten palveluja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi.

§ 3 Palkkaus ja maksuehdot

(1) Korvaus perustuu sovittuihin hintoihin.

(2) Jos asiakas maksaa pankkisiirrolla, korvaus erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta sähköpostitse ilman vähennyksiä.

§ 4 Vastuu

(1) Tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa ja taatun ominaisuuden puuttuessa Tell IT GmbH on rajoituksetta vastuussa kaikista niistä johtuvista vahingoista. Lievän huolimattomuuden tapauksessa Tell IT GmbH on rajoituksetta vastuussa hengen, ruumiin ja terveyden vahingoittumisesta. Muilta osin Tell IT GmbH vastaa lievästä huolimattomuudesta vain, jos rikotaan velvoitetta, jonka täyttäminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle täyttämiselle, jonka rikkominen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen ja jonka noudattamiseen asiakas voi säännöllisesti luottaa (ns. kardinaalivelvoite). Jos kardinaalivelvoitetta rikotaan, vastuu rajoittuu sopimukselle tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon. Tämä koskee myös menetettyä voittoa ja menetettyjä säästöjä. Vastuu virheestä aiheutuneista muista etäisistä välillisistä vahingoista on suljettu pois.

(2) Vastuu kaikista muista vahingoista on suljettu pois.

(3) Tuotevastuulain säännösten mukainen vastuu säilyy ennallaan.

§ 5 Tietosuoja

(1) Tell IT GmbH käsittelee asiakkaan henkilötietoja DSGVO:n ja liittovaltion tietosuojalain tietosuojasäännösten mukaisesti.

(2) Tell IT GmbH toimii palveluidensa puitteissa asiakkaan henkilötietojen käsittelijänä. DSGVO:n 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu henkilötietojen käsittelyn vastuuhenkilö on asiakas. Tietojen käsittely asiakkaan puolesta tapahtuu DSGVO:n 28 artiklan (GCU) mukaisen sopimuksen määräysten mukaisesti.

§ 6 Yleisten ehtojen, palvelukuvausten ja hintojen muutokset

(1) Jos Tell IT GmbH aikoo muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja, palvelukuvauksia tai hintoja, asiakkaalle ilmoitetaan tästä vähintään neljä viikkoa ennen aiottua muutosta. Jos asiakas hylkää muutokset, sopimussuhde jatkuu entisin ehdoin.

(2) Jos jatkaminen on Tell IT GmbH:lle mahdollista vain kohtuuttoman suurella vaivalla tai kohtuuttoman suurilla kustannuksilla, Tell IT GmbH:lla on oikeus erityiseen irtisanomisoikeuteen, jonka irtisanomisaika on kolme kuukautta muutosten voimaantulosta. Sama pätee myös siinä tapauksessa, että turvallisuuteen liittyvät muutokset palveluissa tai pakottavat lakisääteiset määräykset estävät sopimussuhteen jatkamisen edellisin ehdoin. Mahdolliset ennakkomaksut palautetaan vastaavasti suhteellisesti. Jos asiakas ei ilmoita kirjallisesti irtisanomisesta neljän viikon kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta, muutoksista tulee osa sopimusta silloin, kun ne tulevat voimaan. Tell IT GmbH kiinnittää muutosilmoituksessa nimenomaisesti asiakkaan huomion tähän seuraukseen.

§ 7 Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Tell IT GmbH:n tuotteita koskevat sopimukset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi. Ne voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla laskutuskauden loppuun mennessä.

§ 8 Sekalaiset

(1) Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan yksinomaan lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

(2) Jos näiden sopimusehtojen yksittäiset lausekkeet ovat kokonaan tai osittain pätemättömiä, se ei vaikuta muiden lausekkeiden pätevyyteen. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan pätemättömän lausekkeen toisella lausekkeella, joka vastaa mahdollisimman hyvin pätemättömän määräyksen taloudellista tarkoitusta ja on itsessään pätevä. Sama koskee myös sopimuksen tarkoitukseen liittyviä porsaanreikiä.

(3) Täytäntöönpanopaikka ja yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa on Tell IT GmbH:n rekisteröity toimipaikka, edellyttäen, että asiakas on kauppias tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai että hänellä ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksan liittotasavallan alueella. Tell IT GmbH:lla on myös oikeus nostaa kanne missä tahansa muussa laissa säädetyssä oikeuspaikassa.